Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Objekto pridavimas komisijai

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), rangovai, techninės priežiūros vykdytojai, BETA

Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimą, objektas turi būti priduotas valstybinei komisijai ir turi būti gautas statybos užbaigimo aktas.

Norint gauti šį aktą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikiamas prašymas išduoti aktą.

Prašymo forma pateikta skiltyje „Aktualūs dokumentai“

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą:

  • Statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) įgaliojimo pateikti prašymą kopija (jei prašymą pateikia ne pats statytojas)
  • Kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu
  • Statybą leidžiančio dokumento kopija
  • Dokumentų, kurie bus pateikti komisijai, sąrašas
  • Pažyma apie potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimą
  • Pažyma apie statinio atitiktų projektui
  • Statinio projektą privalėjusių tikrinti subjektų sąrašo kopija (jei statinio projekto patikrinimo procedūros buvo atliekamos ne IS „Infostatyba“)

Prašymas gali būti pateikiamas:

  • Nuotoliniu būdu pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus Prašymo formoje nurodytus privalomus laukus ir pridedant su Prašymu privalomus pateikti dokumentus
  • Tiesiogiai jį ir visus privalomus dokumentus pateikiant VTPSI padaliniui

Valstybinė komisija procedūras užbaigia (pasirašo Aktą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos, jei nėra nustatoma neatitikimų.

Visą informaciją apie statinio pridavimą, valstybinės komisijos sudarymą ir kt. rasite VPTSI svetainėje pateikiamame statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas.